Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

750.000 TL’ye Kadar Destek.

Proje Teklif Çağrıları

6.000.000 TL’ye Kadar Destek..

Programdan Yararlanma Koşulları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve
inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme
konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir
ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine
destek sağlanır.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar
taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal,
iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için
gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri
sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin,
bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı
tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan veya 
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden
yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine
göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru
yapılması esastır.